شناسنامه علمي

سيد ابوالفضل مسعوديان  تاريخ تولد: 11/5/1346      محل تولد: اصفهان

زمينه‌ی تحصيلی: دكتري جغرافیای طبیعی، آب و هوا شناسی از دانشگاه اصفهان 20/03/1377

وضعيت شغلی: استاد پايه 26 آب و هوا شناسی گروه جغرافيای طبیعی دانشگاه اصفهان

نشانی: اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافيايي، گروه جغرافيای طبيعی، کد پستی 8174673441

تلفن: 03137933133   

پیشینهي آموزشی:

ردیف

مقطع

دانشگاه

شهر

کشور

آغاز

پایان

1

کارشناسی

دانشگاه اصفهان

اصفهان

ايران

01/07/64

16/07/68

2

کارشناسی ارشد

دانشگاه اصفهان

اصفهان

ايران

01/11/69

03/07/72

3

دکتری

دانشگاه اصفهان

اصفهان

ايران

01/11/73

20/03/77

پیشینهي استخدامی:

ردیف

وضعیت استخدامی

دانشگاه

مرتبه

مدت (ماه)

آغاز

پایان

1

پیمانی

دانشگاه اصفهان

استادیار

36

02/10/77

15/10/80

2

رسمی آزمایشی

دانشگاه اصفهان

استادیار

5/26

15/10/80

01/01/83

3

رسمی قطعی

دانشگاه اصفهان

استادیار

15

01/01/83

23/03/84

4

رسمی قطعی

دانشگاه اصفهان

دانشیار

59

23/03/84

03/03/89

5

رسمی قطعی

دانشگاه اصفهان

استاد

 

03/03/89

تاکنون

زمينههاي پژوهش:

 آب و هوای ايران

كتابهاي چاپ شده:

ترجمه:

1 ) اصول سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي، دانشگاه اصفهان، 1376، غيور حسنعلی و مسعوديان سيد ابوالفضل

2 ) نخستين گام در مدلسازي اقليمي‏‏، دانشگاه اصفهان، 1380، مسعوديان سيد ابوالفضل و غيور حسنعلی

3) اقليمشناسی همديد و کاربرد آن در مطالعات محيطي، دانشگاه اصفهان، 1385، مسعوديان سيد ابوالفضل

4) ديناميک جو در عرض ميانه، سمت و دانشگاه اصفهان، 1388، مسعوديان سيد ابوالفضل

5) هواشناسی، دانشگاه اصفهان، 1392، مسعوديان سيد ابوالفضل، محمدی بختيار، دارند محمد

نگارش:

1) اقليمشناسي ايران، دانشگاه اصفهان، 1387، مسعوديان سيد ابوالفضل و کاويانی محمدرضا

2) آب و هوای ايران، شريعه توس، 1390، مسعوديان سيد ابوالفضل

3) نمايش و پردازش دادههای جوی، دانشگاه اصفهان،  1391، مسعوديان سيدابوالفضل، عساکره حسين، محمدی بختيار، حلبيان اميرحسين

كتابهاي در دست نگارش:

1)      بنیادهای آب و هوا شناسی

 

 

 

فرصت مطالعاتی:

1)      ديناميک چرخندزايي در دامنههای بادپناهی زاگرس، ايالات متحده، کاليفرنيا، دانشگاه کاليفرنيا ارواين، دانشکده مهندسی محيطي و شهری، مرکز آبشناسی و سنجش از دور (CHRS)، 10/06/1388 تا 09/12/1388 اول سپتامبر 2009 تا اول مارس 2010

2)      جزیرهی گرمایی کلانشهر اصفهان، کانادا، سسکتون، دانشگاه دولتی سسکچوان، گروه جغرافیا، از 03/03/2018 تا 28/08/2018 برابر با  12/12/1396 تا 06/06/1397

طرحهای پژوهشی:

1)  ارزيابی انرژی پتانسيل باد در پهنههای بادخيز ايران، سازمان هواشناسی،1384-1382

2) اطلس خشکساليهای ايران، مرکز پژوهشهای کشور،1379-1377

3) تحليل خوشه‌اي بارش‌هاي ماهانة ايران، دانشگاه اصفهان،5/3/1383-5/3/1381

4) بررسي پتانسيل منابع آب دره بازفت، جهاد دانشگاهي، 1375

5) بررسي پتانسيل آبي كانون توسعه بوشكان، جهاد دانشگاهي، 1375

6) مطالعه حجم سيلابهاي محور راه آهن كرمان-زاهدان، وزارت راه و ترابري، 1377

7) ارزيابی و برآورد سيلابهای استان چهارمحال و بختياری، استانداری چهارمحال و بختياری، 1386-1384

8) شناسايي تيپهای همديد شهر اصفهان، دانشگاه اصفهان،1384

9) تحليل روند خشکساليهای اقليمی حوضههای آبی ايران، سازمان تحقيقات منابع آب ايران، 1384

10) بررسی رفتار زمانی مکانی جزیرهی گرمایی کلانشهر اصفهان، معاونت شهرسازی، شهرداری اصفهان، 1396

كنفرانسهاي داخلي:

1) بررسي تغييرات توزيع فراواني بارش روزانه در حوضه كارون، دومين كنفرانس منطقهاي تغيير اقليم، 14-13 آبان 1378، تهران

2) بررسي تغييرات زماني مكاني خشكساليها در استان اصفهان، 13-12 دي 1380، همايش توانمنديهاي جغرافيا، مشهد

3) پيشبينيپذيري بارش سالانه حوضه‌ی زايندهرود با شاخصهاي پيوند از دور، اولين همايش منطقهای حوضه زاينده رود، تالاب گاوخونی و توسعه پايدار، 31-30 ارديبهشت 1383، چادگان

4) شناسايي تيپ‌های هوای اصفهان، سيزدهمين کنفرانس ژئوفيزيک ايران، تهران 17 تا 19 ارديبهشت 1387

6) تحلیل همدید سرماهای فرین ایران، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان 27-25 فروردین 1389

7) تحليل روند تعداد روزهای بارانی ايران، چهارمين کنفرانس منطقه ای تغيير اقليم، تهران 29 آذر تا يکم دی 1389

8) شناسايي تيپ‌های همديد کرانه جنوبی خزر و ارتباط آن با الگوهای گردشی، چهارمين کنفرانس منطقه ای تغيير اقليم، تهران 29 آذر تا يکم دی 1389

9) بررسی همديد توفان های گرد و غبار خاورمیانه، يازدهمين کنگره جغرافیدانان ایران، تهران 24 تا 25 شهریور 1390

10) واکاوی زمانی – مکانی بارش در جمهوری آذربایجان، پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، تبريز 19-18 مهر 1391

11) واکاوی زمانی – مکانی بارش افغانستان، پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، تبريز 19-18 مهر 1391

كنفرانس هاي بين المللی:

1)      An Analysis of Tempo-Spatial Variation of Daily Precipitation in Karun Basin and its Effects on Hydrologic Behavior of the Basin, International Conference on Global Warming and the Next Ice Age, 19-24 Aug 2001, Halifax, Canada

2)      Temperature Trends and Snow Cover Changes in Western Basins of Iran, 98th Annual Meeting of the Association of American Geographers, 19-23 March 2002, Los Angeles, California, USA

3)      The Effects of ENSO on Annual Precipitation of Iran, World Congress for Middle Eastern Studies, 8-13 sep 2002, Mainz, Germany

4)      Volcanic Signals in Temperature and precipitation Time Series of Iran, Chapman Conference on Volcanism and the Earth’s Atmosphere, 17-21 June 2002,Thera, Greece

5)      On Precipitation Mapping in Iran, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, 6-11 April 2003, Nice, France

6)      Precipitation Trend over the Last 50 Years in Iran, World Climate Change Conference, September 29–3 October 2003, Moscow, Russia

 


مقالات چاپ شده:

رديف

عنوان

مجله

شماره

سال

صفحه

نگارندگان

1

بررسي آزمايشگاهي پاسخ پيچيده در پايين دست مخازن

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

27

1371

99-82

مسعوديان

2

بررسي نظام تغييرات مجموع بارش سالانه در ايران زمين

نيوار

29

1375

25-6

غيور – مسعوديان

3

بررسي مكاني رابطه بارش با ارتفاع در ايران‏زمين

فصلنامه تحقيقات جغرافيائي‏

41

1375

143-124

غيور – مسعوديان

4

در باره اقليم و مدلسازي اقليمي

نيوار

32

1375

50-39

غيور – مسعوديان

5

كليات مسائل آب مناطق خشك با تكيه بر ايران زمين

ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

9

1376

217-204

مسعوديان

6

بزرگي، گستره و فراواني خشكسالي‌ها در ايران

فصلنامه تحقيقات جغرافيائي

45

1376

40-25

غيور – مسعوديان

7

اثرات گرمتر شدن زمين بر چرخه آب در طبيعت

فصلنامه تحقيقات جغرافيائي

46

1376

52-36

غيور – مسعوديان

8

بررسي مكاني شاخص يكنواختي بارش ماهانه در ايران

فصلنامه تحقيقات جغرافيائي

55

1378

28-19

غيور – مسعوديان

9

بررسي تغييرات توزيع فراواني بارش روزانه در حوضه كارون

ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

22

1379

216-205

مسعوديان

10

تحليل ساختار دماي ماهانه ايران

علوم انساني دانشگاه اصفهان

1

1382

96-87

مسعوديان

11

بررسی پراكندگي جغرافيائي بارش در ايران به روش تحليل عاملی دوران يافته

جغرافيا و توسعه

1

1382

89-79

مسعوديان

12

نواحي اقليمي ايران

جغرافيا و توسعه

2

1382

185-171

مسعوديان

13

روند بارش در نيم سده گذشته

جغرافيا و توسعه ناحيه ای

2

1383

72-63

مسعوديان

14

شناسايي رژيم های بارش ايران به روش تحليل خوشه ای

پژوهشهای جغرافيايي

52

1384

61-47

مسعوديان

15

بررسی روند دمای ايران در نيم سده گذشته

پژوهشهای جغرافيايي

54

1384

45-29

مسعوديان

16

شناسايي الگوهای گردشی پديدآورنده سيلاب های بزرگ در کارون

جغرافيا و توسعه

5

1384

183-161

مسعوديان

17

تأثير انسو بر بارش ايران

جغرافيا و توسعه ناحيه ای

4

1384

82-73

مسعوديان

18

تغييرات زمانی مکانی دمای مارون

علوم انسانی دانشگاه اصفهان

1

1384

29-13

موحدی – کاويانی - مسعوديان

19

شناسايي فصول بارشی ايران به روش تحليل خوشه ای

علوم انسانی دانشگاه اصفهان

1

1384

13-1

مسعوديان - عطايي

20

مرزبندي مناطق آبي ايران به كمك شاخص آشفتگي بارش

علوم انسانی دانشگاه اصفهان

20

1385

15-1

مسعوديان

21

بررسی زيست اقليم گياهی حوضه زاينده رود

پژوهش و سازندگی

70

1385

53-41

خداقلی -  مسعوديان - کاويانی - کمالی

22

نواحی رطوبتی ايران

علوم انسانی دانشگاه تبريز

20

1385

13-1

مسعوديان – قائدی - محمدی

23

زيج سي ساله الگوهای گردشی تراز ميانی جو ايران

جغرافيا و توسعه ناحيه‌ای

7

1385

51-33

مسعوديان

24

شناسايي نقش الگوهای پيوند از دور نيمکره شمالی بر دمای ايران

علوم انسانی دانشگاه اصفهان

1

1386

133-117

اکبری - مسعوديان

25

 ارتباط تيپ‌های همديد هوای ايستگاه سنندج با الگوهای گردشی

جغرافيا و توسعه

9

1386

56-39

محمدی - مسعوديان

26

بررسی رابطه الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال با بارش‌های حوضه‌ مند

علوم‌انسانی دانشگاه اصفهان

3

1386

12-1

کاويانی – مسعوديان – نجف پور

27

بررسی انرژی باد در منطقه سيستان به منظور توليد انرژی بادی

علوم انسانی دانشگاه اصفهان

6

1386

104-95

گندمکار – کاويانی - مسعوديان

28

بررسی روند رطوبت جو ايران در نيم سده گذشته

علوم انسانی دانشگاه اصفهان

6

1386

173-165

قائدی - مسعوديان

29

شناسايي تيپ‌های همديد هوای ايستگاه سنندج

جغرافيا و توسعه ناحيه‌ای

9

1386

22-1

مسعوديان - محمدی

30

شناسايي ارتباط بين الگوی پيوند از دور افریقای مرکزی اطلس با دما و بارش ايران

انديشه جغرافيايي

2

1386

117-97

مسعودیان - دارند

31

بررسی تأثير سامانه پرفشار آزورز بر بارش ايران زمين

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

88

1387

51-25

کاويانی -  مسعوديان - حلبيان

32

الگوهای رطوبت ويژه‌ی تراز ميانی جو ايران

پژوهش‌های علوم زمين

1

1387

117-104

قائدی - مسعوديان

33

در باره نگاشت بارش در ايران

علوم انسانی دانشگاه اصفهان

2

1387

80-69

مسعوديان

34

شناسايي رفتار زمانی مکانی پرفشار سيبری در تراز دريا

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

87

1387

49-27

کاويانی – مسعوديان - شبانکاری

35

نواحی دمايی ايران

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

89

1387

19-3

مسعوديان – زينالی – حجتی زاده

36

سرماهای وزشی ايران مطالعه موردی سرمای وزشی بهمن 1361 سنندج

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

90

1387

18-3

مسعوديان – قليزاده - محمدی

37

ارتباط نوسان اطلس شمالی با بارش ايران

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

91

1387

18-3

مسعوديان

38

نواحی بارشی ايران

جغرافيا و توسعه

13

1388

93-79

مسعوديان

39

شناسايي رژيم دمايی و پهنه‌بندی نواحی دمايي ايران

جغرافيا و برنامه ريزی محيطي

33

1388

74-59

اکبری – مسعوديان

40

شناسايي تيپهای هوای تهران

علوم کاربردی

18

2009

3336-3324

مسعوديان – قليزاده – دارند

41

تحليل همديد بارشهای سنگين ايران مطالعه موردی آبان ماه 1373

جغرافيا و توسعه

19

1389

70-47

محمدی – مسعوديان

42

 شناسايي الگوهای فرارفت دمايي ايران در سالهای سرد

پژوهشهای جغرافياي طبيعی

74

1389

94-79

منتظری – مسعوديان

43

شناسايي و پهنهبندی نواحی دمايي فرين سرد ايران

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

2

1389

54-43

مسعوديان – دارند

44

 تحليل همديد سرماهای فرين ايران

جغرافيا و توسعه

22

1390

185-165

مسعوديان – دارند

45

پهنهبندی بارش غرب و شمالغرب ایران به روش تحلیل خوشهای

جغرافیای طبیعی

11

1390

44-35

مسعوديان – دارند- کارساز

46

تحليل فراوانی رودبادهای مرتبط با رخداد بارشهای سنگين ايران

تحقيقات منابع آب ايران

20

1390

91-80

مسعوديان – محمدی

47

الگوهای فضایی اهمیت تداوم بارش ایران

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

3

1390

58-37

نظری پور – خسروی - مسعودیان

48

بررسی تيپ های همديد اقليمی شمال شرق کشور و ارتباط آنها با سامانه های گردشی روز نماينده مطالعه موردی شهر مشهد

جغرافيا و توسعه

25

1390

78-59

کاشکی – مسعوديان - حسینی

49

 واکاوی همديد سرماهای فرين ايران

پيشرفتهای نوين اقيانوس نگاری

2

2011

152-139

مسعوديان – دارند

50

بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ايران

نشریه آب و خاک

6

1390

1447-1434

موحدی–عساکره-سبزی پرور- مسعوديان- مريانجی

مقالات چاپ شده:

رديف

عنوان

مجله

شماره

سال

صفحه

نگارندگان

51

واکاوی میانگین مجموع درجه روز مورد نیاز (گرمایش و سرمایش) در قلمرو ایران

پژوهش نامه جغرافیایی

1

1390

36-23

مسعودیان – علیجانی - ابراهیمی

52

تأثیر فرود دریای سرخ بر بارش ایران

پژوهش نامه جغرافیایی

1

1390

78-63

قائدی – موحدی – مسعودیان - رحیمی

53

بررسی همديد گرد و غبارهای شديد شيراز

نوآوری های علمی

2

2012

14-3

قائدی-موحدی-مسعودیان-يزدانی-رحیمی

54

شناسايي و طبقه­بندی تيپ­های هوای اصفهان

نشريهی امريکايي پژوهشهای علمی

54

2012

129-111

مسعوديان - حلبيان

55

تحليل زمانی و مکانی رويدادهای بارشی سواحل جنوبی خزر

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

100

1391

31-1

غيور – مسعوديان – آزادی - نوری

56

واکاوی ناهنجاري­های فشار تراز دريا در روزهای همراه با رخداد سرماهای فرين ايران

جغرافيا و برنامه ريزی محيطي

45

1391

18-2

مسعوديان – دارند

57

نابهنجاری­های همدیدی منجر به یخبندان­های فراگیر ایران

جغرافیا و مخاطرات محیطی

1

1391

34-17

محمودی– خسروی- مسعودیان- علیجانی

58

بررسی همدید کنش­های چرخندی بر روی ایران در سال 1375

جغرافیا

34

1391

196-179

مسعودیان - راستی

59

بررسی ابرهای مولد بارش­های فوق سنگین و سنگین سواحل جنوبی خزر

جغرافيا و برنامه ريزی محيطي

47

1391

22-1

نوری - غيور - مسعوديان – آزادی

60

بررسی همديد کنش­های چرخندی در طي 1382-1340 خورشيدی

مخاطرات محيطي

1

1391

33-15

مسعوديان

61

بررسی تغییرات فضایی سهم بارش های یک روزه در تأمین روزهای بارشی و مقدار بارش ایران

فیزیک زمین و فضا

4

1391

258-241

نظری پور – مسعودیان -  کریمی

62

تحليل زمانی مکانی روند روزهای فرين سرد ايران

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

105

1391

56-37

مسعوديان – دارند

63

تحلیل فراوانی جبهه­زایی در زمان رخداد بارش­های ابرسنگین ایران

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

104

1391

24-1

مسعودیان - محمدی

64

مقایسه­ی داده­های شبکه­ای آفرودایت و اسفزاری در ایران

علوم جوی و آب و هواشناسی

3

2013

248-235

نصرآبادی – مسعودیان - عساکره

65

شناسايي گونه­های هوای اصفهان

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

106

1391

86-65

مسعوديان

66

بررسی دمايي اثر سازوکار جوی-دريايي خزر در بارشهای سنگين و فوق سنگين سواحل جنوبی آن

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

107

1391

225-201

نوری - غيور - مسعوديان – آزادی

67

شناسایی نیمه­برونسوی ناوهی دریای سرخ

پژوهش های اقلیم شناسی

10

1391

88-77

قائدی – موحدی - مسعودیان

68

تحلیل فضایی تغییرات زمانی مکانی درجه روز سرمایشی ماهانه ایران

پژوهش های اقلیم شناسی

12

1391

12-1

مسعودیان – ابراهیمی - علیجانی

69

تقويم دمای روزهنگام ايران

جغرافيا و توسعه

31

1392

14-1

منتظری – مسعوديان

70

ارتباط دو الگوی دریای شمال-خزر و شرق ارپا-شمالشرق ایران با بسامد رخداد سرماهای فرین دوره­ی سرد سال ایران

فیزیک زمین و فضا

2

1392

186-171

مسعودیان - دارند

71

تحلیل همدید یخبندان­های فراگیر و بادوام ایران

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

50

1392

140-129

مسعودیان - دارند

72

شناسایی و بررسی تغییرات نمایه­های بارش فرین ایران طی دهه­های اخیر

جغرافیا و توسعه ناحیه ای

20

1392

257-239

مسعودیان - دارند

73

شناسایی امواج گرمایی ایران

جغرافیا و توسعه

33

1392

54-39

اسمعیل نژاد-خسروی-علیجانی-مسعودیان

74

بررسی الگوهای همدید دینامیک رویدادهای بارشی سنگین همرفت و غیر همرفت سواحل جنوبی خزر

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

109

1392

238-215

نوری - غيور - مسعوديان – آزادی

75

بررسی تغييرات الگوی فصلی بارندگی در استان همدان

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

109

1392

48-33

موحدی–عساکره-سبزی پرور- مسعوديان-مریانجی

76

اطلس اقلیمشناسی ویژگیهای آماری یخبندانهای ایران

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

111

1392

66-55

محمودی – خسروی – مسعودیان - علیجانی

77

تحلیل همدید پویشی فراگیرترین روز گرم ایران طی سال 1340 تا 1386

جغرافیا و مخاطرات محیطی

7

1392

52-35

عساکره – مسعودیان - شادمان

78

تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر

جغرافیا و برنامه­ريزی محیطی

51

1392

14-1

نوری – غیور – مسعودیان - آزادی

79

شناسایی توده­های هوای ایران به روش طبقه­بندی همدید مکانی

جغرافیا و توسعه

35

1393

18-1

بیدل - مسعودیان

80

عوامل جغرافیایی موثر بر تغییرپذیری رژیم بارش در ایران

آب و هواشناسی نظری و کاربردی

116

2014

10-1

سبزی پرور –موحدی –عساکره –مسعودیان -مریانجی

81

معرفی و مقایسه پایگاه داده اسفزاری با پایگاه های داده CMAP,GPCP,GPCC

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

112

1393

88-73

مسعودیان-کیانی-رعیت پیشه

82

شناسایی و تحلیل تغییرات شاخص­های اقلیم کشاورزی در ایران

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

113

1393

50-39

مسعودیان - دارند

83

بررسي پراکنش زماني- ‌مکاني دماهاي فرين گرم در ايران

پژوهش‌های محیط‌زیست

9

1393

72-59

اسدی - مسعودیان

84

شناسایی و پهنه‌بندی توزیع فراوانی بارش روزانه ایران

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

114

1393

16-1

نصرآبادی - عساکره - مسعودیان

85

پهنهبندی ایران بر پایه دماهای فرین بالا

فیزیک زمین و فضا

4

1393

168-155

اسدی - مسعوديان

86

اقلیم شناسی بارش ایران با استفاده از تحلیل همسازها

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

115

1393

26-15

عساکره-موحدی-سبزی پرور-مسعودیان-مریانجی

87

واکاوی زمانی و مکانی روند دماهای فرین بر پایهی پایگاه دادهی ایران

مجلهی عربی علوم زمین

45

2015

12-1

دارند – مسعودیان - نظریپور –  دانشور

88

باد صدوبیست روزهی سیستان

آب و هواشناسی کاربردی

1

1393

46-37

مسعودیان

89

تحليل همديد الگوهاي ضخامت در زمان رخداد بارش­هاي سنگين و فراگير ناحيه­ي نيمه پربارش زاگرس جنوبي

جغرافيا و توسعه

37

1393

28-15

مسعوديان - کارساز

90

بررسي رابطه سامانه هاي همديد موثر در بارش هاي سنگين پهنه كم بارش شمالي ايران

جغرافیا و برنامه ریزی

50

1393

331-305

مسعودیان – جعفری شندی

91

شناسایی و توزیع مکانی الگوهای احتمال بارش روزانه ایران

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

33

1393

255-237

نصرآبادی – مسعودیان - عساکره

92

معرفی و مقایسه­ی پایگاه داده­ی بارشی TRMM3B43 و پایگاه داده­ی بارش اسفزاری

فیزیک زمین و فضا

4

1393

31-15

مسعودیان – رعیتپیشه - کیانی

93

بررسی همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه و بارش روزانه در ایران زمین

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

116

1394

16-1

حسینی – مسعودیان - موحدی

94

مدت زمان انتظار رخداد یخبندان در ایران

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

116

1394

94-81

دارند - مسعودیان

95

بررسی روند تعداد روزهای یخبندان ایران

جغرافیا و توسعه

39

1394

60-49

مسعودیان - دارند

96

تحلیل روند زمانی و توزیع مکانی دمای هوا در جمهوری آذربایجان

جغرافيا و برنامه­ريزی محيطي

58

1394

16-1

مسعودیان - یونسی

97

گرمایش جهانی و ستبرای نیمه­ی زیرین هواسپهر

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

117

1394

12-1

مسعودیان - منتظری

98

شناسایی گونههواهای جزیرهی ابوموسی

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

118

1394

38-25

آتشی - مسعودیان

99

شناسایی و تحلیل الگوهای ناهنجاری ضخامت سرماهای فرین ایران زمین

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

118

1394

120-105

دارند – مسعودیان

100

رابطه بین الگوهای پیوند از دور و یخبندان های فراگیر ایران

جغرافیا و توسعه

40

1394

194-175

محمودی – خسروی – مسعودیان - علیجانی

مقالات چاپ شده:

رديف

عنوان

مجله

شماره

سال

صفحه

نگارندگان

101

واکاوی روند گسترهی متأثر از تغییر اقلیم در ایران طی دههای اخیر

جغرافیا و مخاطرات محیطی

14

1394

34-21

رعیتپیشه – مسعودیان

102

واکاوی پیوند روزهای برفپوشان با ارتفاع، شیب و وجه شیب در ایران زمین

پژوهشهای جغرافیای طبیعی

1/48

1395

14-1

کیانی - مسعودیان

103

تحلیل همدیدی – پویشی روزهای گرم فراگیر در ایران زمین

جغرافیا و توسعه

42

1395

44-27

عساکره – مسعودیان - شادمان

104

شناسایی وردشهای مکانی روزهای برفپوشان در ایران به کمک دادههای دورسنجی

جغرافیا و مخاطرات محیطی

17

1395

85-69

کیانی – مسعودیان

105

پهنهبندی دمای رویهی زمین ایران با دادههای مودیس

مخاطرات محیط طبیعی

7

1395

116-101

مرادی – صلاحی - مسعودیان

106

اثر ویژگیهای زمین بر تعداد روزهای برفپوشان در کارون

مجلهی هندی علوم و فناوری

9

2016

6-1

کیانی-مسعودیان-پاتل

107

بررسی شیب دمای سطح زمین در ایران با دادههای روزهنگام مودیس

پژوهشهای جغرافیای طبیعی

4/48

1395

532-517

مرادی – صلاحی - مسعودیان

108

ارزیابی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف در گروه‌های ارتفاعی حوضه‌ی زاینده رود

مخاطرات محیط طبیعی

11

1395

33-46

کیانی – مسعودیان

109

فصلبندی روزهای برفپوشان ایران زمین به کمک دادههای دورسنجی

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

63

1395

48-33

کیانی - مسعودیان

110

واکاوی روند تغییرات روزهای برفپوشان در ایران بر پایهی دادههای ماهوارهای

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

65

1396

56-35

کیانی - مسعودیان

111

واکاوی نقش دمای رویهی زمین در پراکنش پوشش برف در ایران  به کمک داده‌های ماهواره‌ای

جغرافیا و توسعه

49

1396

189-204

کیانی - مسعودیان

112

وردش های زمانی  مکانی برفپوش در حوضه کارون، ایران  2015-2003

آب

12/9

2017

981-965

کیانی – مسعودیان-بالینگ-سوما

113

پیوند میان دمای رویهی زمین و ناهمواری در ایران به کمک دادههای مودیس

جغرافیای طبیعی

 

2018

14-1

مرادی- صلاحی- مسعودیان

114

شناسایی برفخوان های ایران

پژوهشهای جغرافیای طبیعی

3/49

1396

408-395

کیانی - مسعودیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمايي و مشاورهی پاياننامه‌ها و رساله‌ها:

رديف

نام و موضوع

تاريخ دفاع

گروه راهنمايي

سمت

مقطع

1

خديجه عطائي: هيدروژئومورفولوژی حوضه قره آقاج

09/07/79

رامشت-غيور-مسعوديان

مشاور

ارشد

2

لهراسب صدقي: بررسی اثرات اقليم بر کشت بادام با تأکيد بر سرمازدگی در حوزه های سامان شهرکرد

14/05/80

کاوياني-غازي-مسعوديان

مشاور

ارشد

3

عليرضا ابراهيم زاده: هيدروژئومورفولوژی حوضه آبريز لتيان

20/12/80

غيور-معيري-مسعوديان

مشاور

ارشد

4

بابک اجتماعي: سيستمهای ژئومورفيک پلايای فيروزآباد

28/03/81

غازي-مسعوديان

مشاور

ارشد

5

حسين ناصري: مطالعه هيدروژئومورفولوژی حوضه زرين گل

01/04/81

رامشت-مسعوديان

راهنما

ارشد

6

غلامحسين جعفري: روند سيل­يابی در حوضه صغاد با استفاده از متغيرهای ژئومورفيک

03/04/81

غيور-رامشت-مسعوديان

مشاور

ارشد

7

سعدي عبدلي: رابطه شبکه هيدروگرافی با ميزان توليد رسوب

04/06/81

مسعوديان- رامشت

راهنما

ارشد

8

بهرام محسني:  بررسی بزرگی گستره و فراوانی سيل در حوضه رودخانه تجريش

30/06/82

غيور-کاوياني-معيري-مسعوديان

مشاور

دکتری

9

مهران لشنی زند:  بررسی اقليمی خشکساليهای ايران و راهکارهای مقابله با آن

06/03/83

کاوياني- غيور-تلوری-مسعوديان

مشاور

دکتری

10

مهران شبانکاری: بررسی پتانسيل­های هيدرواقليمی حوضه آبريز درياچه سد کرخه

31/06/83

مسعوديان – غيور

راهنما

ارشد

11

عليرضا گرامی: پهنه­بندی اقليمی استان بوشهر

09/10/83

مسعوديان

راهنما

ارشد

12

اشرف اسدی: بررسی اقليمی سيلاب های سال آبی 1372-1371 کارون تا شالو

14/11/83

مسعوديان – غيور

راهنما

ارشد

13

هوشمند عطايي: پهنهبندی آماری نواحی بارشی ايران

10/12/83

مسعوديان - غيور

راهنما

دکتری

14

خداقلی مرتضی: بررسی زيست اقليم گياهی حوضه آبخيز زاينده رود

01/04/84

کاوياني- مسعوديان

راهنما

دکتری

15

منتظری مجيد: تحليل زمانی مکانی دمای ايران در نيم سده گذشته

09/07/84

مسعوديان - غيور

راهنما

دکتری

16

قائدی سهراب: تحليل روند رطوبت جو ايران در نيم سده گذشته

10/07/84

کاوياني – مسعوديان

راهنما

ارشد

17

اکبری طيبه: شناسايي نقش الگوهای پيوند از دور نيمکره شمالی بر دمای ايران

20/07/84

کاوياني – مسعوديان

راهنما

ارشد

18

موحدی سعيد: بررسی تغييرات زمانی مکانی بارش و دما در حوضه آبريز مارون

27/07/84

کاوياني – مسعوديان

راهنما

دکتری

19

صغری اکرمی:  ايزوستازی برودتی - حرارتی منطقه آباده، ابرقو و تعامل ژئومورفیک آنها

28/01/85

رامشت- معيری – مسعوديان

مشاور

ارشد

20

محمدی بختيار: شناسايي تيپهای همديد هوای ايستگاه سنندج طي دوره زمانی 1383-1339

28/04/85

کاوياني – مسعوديان

راهنما

ارشد

21

امير گندمکار : بررسی سينوپتيک انرژی باد در منطقه سيستان

20/06/85

کاوياني – مسعوديان

راهنما

دکتری

22

ليلا سلکی: رديابی پيچانههای تراز 500 هکتوپاسکال ايران

30/07/85

کاويانی_مسعوديان

راهنما

ارشد

23

بهرام نجف پور:  شناسايي الگوهای گردشی ايجادکننده سيلاب در حوضه مند

25/10/85

کاوياني – مسعوديان

راهنما

دکتری

24

صمد فتوحی: تأثير فرمها و فرايندهای ژئومورفيک بر منابع آب زيرزمينی مورد: پلايای داراب

15/04/86

رامشت-غازی- مسعوديان

مشاور

دکتری

25

نرجس قاسمی: شناسايي تيپهای هوای منطقهی اقليمی خزر

30/07/87

مسعوديان –کاويانی

راهنما

ارشد

26

عفت مصطفايي: شناسايي تيپهای هوای منطقهی اقليمی خليج فارس

29/08/87

مسعوديان –کاويانی

راهنما