شناسنامه علمی                                  

مشخصات فردی:

نام: مجيد  نام خانوادگی: منتظري  سال تولد: ۱۳۵۰ محل تولد: نجف آباد

سوابق تحصيلي:

دکتري: جغرافياي طبيعي، هیدرواقليم، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۴-۱۳۷۹.

کارشناسي ارشد: جغرافياي طبيعي، هيدروژئومورفولوژي، دانشگاه اصفهان، احراز رتبه اول، ۱۳۷۶-۱۳۷۴.

کارشناسي: جغرافياي طبيعي، هيدروژئومورفولوژي، دانشگاه آزاد نجف آباد، ۱۳۷۳-۱۳۷۰.

وضعیت شغلی:

 استادیار پایه ۶ آب و هواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان.

نشانی مکاتبه: 

اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافيايي، گروه جغرافيای طبيعی، کد پستی 8174673441 تلفن: 03137933133

سوابق پژوهشی

الف) مقالات علمي پژوهشي           

1) محمد حسین رامشت، علیرضا عباسی و مجید منتظری، ۱۳۷۸ ، تحول تاريخ طبيعي زاينده رود و شکل گيري مدنيت در حاشيه آن، پژوهش هاي جغرافيايي، شماره36، صص۲۶-۱۵.

2) حسنعلی غیور و مجید منتظری، ۱۳۸۳، پهنه بندي رژيم دمايي ايران با مؤلفه هاي مبنا و تحليل خوشه اي، جغرافيا و توسعه، دوره ۲، شماره پیاپی 4، صص ۳۴-۲۱.

3) مجید منتظری، ۱۳۸۶، شناسايي روند خشکسالي های اقلیمی حوضه زاينده رود، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره پیاپی 87 ، صص ۱۶-۱.

4) مجید منتظری و حسنعلی غیور، ۱۳۸۸، تحليل مقايسه اي روند بارش و خشکسالي حوضه درياي خزر، جغرافيا و توسعه، شماره پیاپی 16، صص ۹۲-۷۱.

5) رضا اسماعیلی، امیر گندم کار و مجید منتظری، ۱۳۸۹، پهنه بندي اقليم آسايش خراسان رضوي با استفاده از شاخص دماي فيزيولوژيکPET ، پژوهش هاي اقليم شناسي، شماره 1.

6) مجید منتظری، ۱۳۸۹، تحليل زماني مکاني بارش هاي فرین روزانه در ايران، جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، شماره 34، صص ۱۴۰-۱۲۵.

7) مجید منتظری، ۱۳۸۹، تحليل آماري يخبندان هاي کشاورزي در نجف آباد، جغرافيا و مطالعات محيطي، شماره 4، صص ۳۸-۲۷.

8) مجید منتظری، سید ابوالفضل مسعودیان، ۱۳۸۹، تحليل الگوهاي فرارفت دمايي ايران در سالهاي سرد، پژوهش هاي جغرافياي طبيعي ، شماره 74، صص ۹۴-۷۹.

9) مجید منتظری، ۱۳۹۰، شناسايي فصول دمايي ايران به روش تحليل خوشه اي، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره 101، صص ۱۹۸-۱۷۳.

10) رضا اسماعیلی، مجید منتظری، مرتضی اسماعیل نژاد و اکرم صابر حقیقت، ۱۳۹۰، پهنه بندي اقليمي خراسان رضوي با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره ، پژوهش هاي اقليم شناسي، دوره 2، شماره 7و8، صص ۵۶-۴۳.

11) مجيد منتظري و مریم دهقانی، ۱۳۹۰، شناسايي خرده نواحي اقليمي استان يزد با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره، جغرافياي طبيعي، دوره  4 ، شماره  14، صص 116-۱۰۳.

12) مجید منتظری، مریم کریمپور، ۱۳۹۱، شناسایی پهنه هاي اقليمي حوضه زاينده رود، با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره، جغرافياي طبيعي، دوره 5، شماره 15، صص 64-۵۱.

13) مجید منتظری، ناصر بای، ۱۳۹۱، پهنه بندي اقليم ناحيه خزري با استفاده از روش هاي چند متغيره، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره پیاپی 105، صص ۹۰-۷۷.

14) ناصرباي، مجيد منتظري، امير گندم كار و هوشمند عطایی، ۱۳۹۱، پيش بيني اثر تغيير اقليم بر عملكرد گندم ديم در استان گلستان، فصلنامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس.

15) ناصرباي، مجيد منتظري، امير گندم كار و هوشمند عطایی، ۱۳۹۱، مطالعه پتانسيل كشت اراضي گندم ديم در استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي، آمايش جغرافيايي فضا، دوره ۲، شماره 4، صص ۴۱-۱۹.

16) رضا اسماعیلی و مجید منتظری، ۱۳۹۲، تعيين محدوده هاي بيوکليماتيک شهر مشهد بر اساس داده هاي ساعتي، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره پیاپی 49، صص ۲۲۹-۲۱۵

17) ناصرباي، امير گندم كار و مجيد منتظري، ۱۳۹۲، مطالعه تاثیر عوامل هیدرو اقلیم بر مخاطرات طبیعی استان گلستان با تاکید بر سیلاب، امداد و نجات، سال پنجم، شماره 2 شماهره پياپي 18، صص ۱۳-۱.

18) مجید منتظری و سید ابوالفضل مسعودیان،۱۳۹۲، تقويم دماي روز هنگام ايران، جغرافيا و توسعه، دوره ۱۱، شماره پیاپی31، صص۱۴-۱.

19) مجید منتظری، ۱۳۹۲، ارزیابی روند دامنه دمای شبانه روزی ایران طی چند دهه اخیر، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای، شماره 12.

20) ایران صالحوند، مجید منتظری و مهدی مؤمنی، ۱۳۹۲، پهنه بندي خشكسالي باشاخص هاي (SPI،PNI،DI،CZI،ZSI) و دنباله ها در شهرهاي استان خوزستان در محيطGIS، فصلنامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس، دوره 5، شماره 17، صص ۵۲-۳۵.

21) مجید منتظری، ۱۳۹۲، کاربرد روش هاي چند متغيره در پهنه بندي نواحي اقليمي(مطالعه موردي: استان اصفهان)، فصلنامه تحقيقات جغرافيایی، شماره پیاپی 110، ۱۶-۱.

22) مجید منتظری، ۱۳۹۳، نواحي حرارتي ايران، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره پیاپی 113، صص ۱۴۴-۱۳۵.

23) منتظري، مجید، غلامرضا قهاري و محمدرضا نگهدار صابر، ۱۳۹۳، شناسایی پهنه های آب و هوای رویشی استان فارس با تأکید بر گسترش جنگل‌های بنه، دو فصلنامه آب و هواشناسی کاربردی، سال 1، شماره 1، شماره پیاپی 1، صص 86-73.

24) مجید منتظری، ۱۳۹۳، واكاوي زماني مكاني دماهاي سالانه ايران طي دوره 1961-2008 ، جغرافیا و توسعه، شماره 37، صص 228-209.

25) نصرت فرهادی، امیر گندمکار، حسین عساکره و مجید منتظری، ۱۳۹۳، تحليل شرايط جوی تؤام با بارش های تابستانه در زاگرس جنوبی، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره 115، صص: 228-215.

26) عنايت اله رحمتي، مجيد منتظري، امير گندمكار و مهران لشني زند، ۱۳۹۴، پيش بينی تبخير با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سيگنالهای اقليمی در حوضه دز، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره 117، صص 274-261.

27) سید ابوالفضل مسعودیان و مجید منتظری، ۱۳۹۴، گرمایش جهانی و ستبرای نیمهی زیرین هواسپهر، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال 30، شماره 2، شماره پیاپی 117، صص 12-1.

 28) مجید منتظری، ۱۳۹۴، بررسي نقش ناهمواريها در شکل گيري خرده نواحي اقليمي استان کهگيلويه و بوير احمد جغرافیا و توسعه، شماره 40، صص 18-1.

 29) حمیدرضا عزیزی و مجید منتظری، ۱۳۹۴، پيش بينی دماهای ماهانه ايستگاه های منتخب استان اصفهان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لايه، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال 30، شماره 3، شماره پیاپی 118، صص 258- 241.

30) مرتضي خداقلي، الهه مختاري و مجيد منتظری، ۱۳۹۴، بررسي خُواقليمي بلوط ایرانی (مورد پژوهي: استان چهارمحال و بختياري) مجلۀ جنگل ایران، سال هفتم، شمارۀ 4، صص 446 -433.

31) بهاره شیرانی؛ مرتضی خداقلی؛ مجید منتظری، ۱۳۹۵، بررسی و تحلیل تولید درمنه‌زارها بر اساس شاخص‌های خشکسالی هواشناسی، ‏مطالعه موردی: استان اصفهان، مهندسی و مدیریت آبخیز ،دوره 8، شماره 2، صفحه ۱۴۷-۱۲۸.                                                           

32) عنايت اله رحمتي، مجيد منتظري، امير گندمكار و مهران لشني زند، ۱۳۹۵، بررسی امکان تخمین تبخیر با استفاده از داده های النینو در ایستگاه خرم آباد، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) ، دوره ۲۵، شماره ۱، صص ۲۰۰-۱۹۱.

33) مجید منتظری، ۱۳۹۵، واکاوی آماری- همدیدی بارش رواناب در حوضه بهشت آباد، هیدروژئومورفولوژی، دوره ۷ شماره ۶، صص ۱۵۹-۱۳۷.

۳۴) نصرت فرهادی، امیرگندمکار و مجید منتظری، ۱۳۹۶، تحلیل فراوانی و توزیع مراکز ثقل بارش های تابستانه در زاگرس جنوبی، اندیشه جغرافیایی، سال نهم، شماره ۱۶، صص ۴۱-۲۱.

 ۳۵) مجید منتظری، واکاوی تیپ های هوا در جزیره قشم، مجله فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) موسسه آموزش عالی قشم.

۳۶) مجید منتظری و راضیه فنایی، ۱۳۹۶، شناسائی الگوهای همدید بارش های سنگین در حوضه بهشت آباد، مجله فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، دوره 27، شماره 1، شماره پیاپی۲۷، صص ۳۳۹-۳۵۶.

۳۷) امیدرضا کفایت مطلق و مجید منتظری، ۱۳۹۶، فصل بندی میانگین بلندمدت­ پوشش­زمین در ایران به کمک نمایه­ی NDVI، تحقیقات جغرافیایی، سال ۳۲، شماره ۴، پیاپی ۱۲۷ صص ۱۴۷-۱۳۸.

۳۸) مجید منتظری، ۱۳۹۷، واکاوی فراوانی بارش برف در ایران طی چند دهه گذشته، مجله تحقیقات منابع آب، دوره ۱۴، شماره ۲، شماره پیاپی ۴۴، صص ۲۸۳-۱۷۹.

۳۹) مجید منتظری و راضیه فنایی، ۱۳۹۷، شناسایی قلمروهای برفی ایران به روش تحلیل خوشه ای، مخاطرات محیط طبیعی، دوره ۷، شماره۲، شماره پیاپی ۱۶، صص ۲۵۷-۲۴۱.

۴۰) مجید منتظری و امیدرضا کفایت مطلق، ۱۳۹۷، واکاوی میانگین بلندمدت­ پوشش­گیاهی ایران به کمک نمایه­ی NDVI، برنامه ریزی محیطی، سال ۲۹، شماره۳، شماره پیاپی ۷۱، صص۱-۱۴.

 

 

ب) مقالات خارجی

1. The Effect of Drought on Forest and Grassland Fire in Southeast of Caspian Sea: A Case Study in Golestan Province (1998-2008), international journal of bio-resource and stress management, Year : 2011, Volume : 2, Issue : 4, pp: 421-425

Print ISSN : 0976-3988. Online ISSN : 0976-4038.                          

http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijbsm&volume=2&issue=4&article=009

2. The Synoptic Analysis of Spring Frosts Kermanshah (Cold Spring, 1391 and 1376), Journal of Science and today’s world 2014, Volume 3, issue7, pages 307-315.

http://www.journalsci.com/arlist.aspx?volume=3&issue=7

http://www.journalsci.com/Upload/Docs/volume%203,%20issue%207,%20pages%20307-315.pdf

3. Evaluation of Fluctuations Performance of Wheat Product By Dry Farming Through Parameters Climatically Analysis Method in South Eastern Part of Caspian Sea: A Case Study for Golestan Province – Iran(1991-2010), Journal of Basic and Applied Scientific Reasearch, 3 (5) 780 – 788, 2013.

http://www.textroad.com/pdf/JBASR/J.%20Basic.%20Appl.%20Sci.%20Res.,%203(5)780-788,%202013.pdf

4) Abdolazimi A., M. Momeni, M. Montazeri, Comparing ELECTRE and Linear Assignment Methods in Zoning Shahroud –Bastan Watershed for Artificial Recharge of Groundwater with GIS Technique, Modern Applied Science, Vol. 9, No. 1, 2015, pp: 68-82. DOI: http://dx.doi.org/10.5539/mas.v9n1p68

5) Farhadi N., H. Asakereh, A. Gandomkar, M. Montazeri, Study of Summer Precipitation (rainy) Days Occurrence Probability in South Zagros using Markov Chain Model, Advance in Bioresearches., Vol 6 (1) January 2015, pp: 31-36. http://www.soeagra.com/abr_jan2015.html

6) Shahriar F., M. Montazeri, M. Momeni, A. Freidooni, Regionalization of the Climate Areas of Qazvin Province Uzing Mulivariate Statistical Methods, Modern Applied Science, Vol. 9, No. 2, 2015, pp: 124-139.

DOI: http://dx.doi.org/10.5539/mas.v9n2p123

7) Salehvand I., H. Ataei, M. Momeni, M. Montazeri, The Study of Atmospheric Movment Patterns and its Effect on Heavy Rainfalls in Iran: Case Study (Jaunary 6 of 1998), Scientific Journal of Pure and Applied Science (2014) 3(12), pp: 906-913.

http://www.sjournals.com/index.php/SJPAS/article/view/1797

8) Salehvand I., M. Montazeri, A. Gandomkar, M. Momeni, Evaluation of Meteorological Drought Index for Drought Assessment and Mapping in Lorestsn Province in Iran, journal of Geography, Environment and Earth Science International, 2 (1), 2015, pp: 24-36. DOI : 10.9734/JGEESI/2015/14375,

http://sciencedomain.org/abstract/8019

9) Salehvand I., M. Montazeri, A. Gandomkar, M. Momeni, Study Pressure Fields Affecting Cyclone Rainfall: Case Study of Iran, Atmospheric and Climate Science, Vol.5 No.2, April 2015, pp: 129-136. DOI: 10.4236/acs.2015.52010      Citations

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=56036

10) Salehvand I., H. Ataei, M. Momeni, M. Montazeri, Examination and study of atmospheric movment patterns and its effect on heavy rainfall in the west and southwest of Iran(case study: January 6 1998 and 2014), International Journal of Managment and Humanity Sciences, 2014, 4, pp: 4183-4191.

 http://ijmhsjournal.com/2014-3-s-4/

http://ijmhsjournal.com/wp-content/uploads/2015/03/4183-4191.pdf

11) Abdolazimi A, M. Montazeri, M. Momeni, Ranking plant Species for Stabilization Sand Dune to Combat Desertification by Multi-Criteria Decision Making Methods of ELECTRE and LINEAR Assignment, Asian Social Science, Vol 11, No 1 (2015), pp: 119-129. DOI: http://dx.doi.org/10.5539/ass.v11n1p119

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/42928

12)  Salehvand I., E. Hobi , M. Montazeri, M. Momeni, A. Gandomkar, H. Ataei, Evaluation of Meteorological Drought Index for Drought Assessment and Mapping in Basin Karoon in Iran, International Journal of Review in Life Sciences, IJRLS., Volume(5)-Issue(7), 2015 pp 772-781, DOI:123.10.0

 http://pharmascope.org/ijrls/index.php/stage/pdfreader/1021/

http://pharmascope.org/ijrls/index.php/stage/article/1021/

13) Shahriar F., M. Momeni, M. Montazeri, A. Freidooni, Evaluating the Development Degree of Qazvin Province Counties Using the Factor and Cluster Analysis, Asian Social Science, 2015, 11, pp: 130-141. DOI: http://dx.doi.org/10.5539/ass.v11n1p130

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/42929

 

ج) مقالات علمی ترويجی

1) مجید منتظری، تحليل مقايسه اي روند بارش و خشكسالي حوضه درياي خزرفصلنامه پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر، شماره 80، زمستان 1390  ص 23

2) مجید منتظری و لیلا دادخواه، بررسي روند تغييرات روزهاي همراه با گرد و غبار در ايستگاه سينوپتيك بوشهر، فصلنامه پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، سپهر، شماره 86، تابستان 1392  ص 89

۳) مجید منتظری، شناسايي روند تغييرات بارش در حوضه كوير ميقان، اطلاعات جغرافيايي (سپهر) » زمستان 1392  شماره88

د) مقالات ارائه شده در همايش هاي بين المللي، ملي و منطقه اي

1. فصل بندي قلمروهاي دمايي ايران به روش تحليل خوشه اي، 1385، ارائه بصورت سخنراني، همايش ملي جغرافيا و قرن بيست و يکم ارائه، چاپ در مجموعه مقالات، مجيد منتظري.

2. تحليلي بر آلودگي زاينده رود، 1385، کنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام، دانشگاه اصفهان، چاپ در مجموعه مقالات همايش، مجيد منتظري.

3. فرسايش و تخمين توان رسوبدهي حوضه رودخانه جاجرود و مخروط افکنه ورامين، 1387، دومين همايش ملي جغرافيا و قرن بيست ويکم ارائه، چاپ در مجموعه مقالات همايش، مجيد منتظري.

4. شناسايي روند بارش و خشكسالي حوضه كارون، 1388، دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن، مركز تحقيقات كشاورزي منابع طبيعي اصفهان، مجيد منتظري.

5. پهنه بندي بارش و خشكسالي زير حوضه هاي خزر ، 1388، نوع ارايه: پوستر، همايش منطقه اي بحران آب و خشكسالي، مجيد منتظري

6. بررسي نقش عوامل اقليمي در برنامه ريزي اكوتوريسم، مطالعه موردي روستاي مصر1388، اولين همايش ملي امنيت و توسعه گردشگري، مجيدمنتظري و حسينعلي نريماني.

7. پهنه بندي توانهاي طبيعت گردي و مديريت زيست محيطي، مطالعه موردي درياچه گهر،1388، ، اولين همايش ملي امنيت و توسعه گردشگري، مجيدمنتظري، معصومه زيدعلي و مريم كياني صدر.

8. شناسايي روند تغييرات بارش در حوضه كوير ميقان، 1389، اولين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، مجيد منتظري.

9. بررسي خشكسالي در حوضه بمپور (استان سيستان وبلوچستان)به روشSPI   ، 1389، نوع ارايه: چاپ، دومين همايش ملي جغرافيا و برنامه ريزي شهري؛ فضاي جغرافيايي، رويكرد آمايشي و مديريت محيط، سكينه قنبري و مجيد منتظري.

10. تحليل سينوپتيكي بارشهاي سيل زا گامي در جهت توسعه پايدار مطالعه موردي بارشهاي 6 تا 10 ژانويه 2004 در حوضه بطاري، 1389، نوع ارايه: پوستر، همايش ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار، مجيد منتظري - رضا درعلي.

11. شناسايي روند تغييرات بارش و خشكسالي در حوضه هاي آبي استان سيستان و بلوچستان، 1389، نوع ارايه: شفاهي، چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام، مجيد منتظري و حسنعلي غيور.

12. تحليل سينوپتيكي بارشهاي سيل زا در حوضه آبي بطاري، 1389، دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب، مجيد منتظري - رضا درعلي.

13. پتانسيل هاي طبيعي شهرستان نجف آباد و نقش آن در توسعه آينده، 1389، همايش منطقه اي شهر، شهروند و مديريت شهري، اعظم عبدالعظيمي ، زهرا شاه حسيني و مجيد منتظري.

14. بررسي وضعيت گردشگران در پناهگاه حيات وحش قميشلو در راستاي توسعه پايدار منطقه، 1389، همايش منطقه اي توريسم و توسعه، مجيد منتظري ، نوشين سيم كش زاده و رضا محمدي.

15. تحليل آماري يخبندان هاي کشاورزي در نجف آباد، 1389، ارائه بصورت پوستر در چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي کشاورزي، دانشگاه کردستان، مجيد منتظري.

16. تعيين محل مناسب احداث سد زيرزميني در مناطق خشک و نيمه خشک(مطالعه موردي حوضه بغم شهرستان اردستان) 1389، همايش ملي منابع طبيعي آسيب ها و چالس ها، دانشگاه ايلام، مجيد منتظري و حسينعلي نريماني.

17. کاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي زيست محيطي، 1389، چهادرهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين، دانشگاه اروميه، اعظم عبدالعظيمي، زهراشاه حسيني، مجيد منتظري.

18. نقش سيرکهاي يخچالي در بازسازي اقليم گذشته حوضه گرگک با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، 1389، چهادرهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و بيست و هشتمين گردهمائي علوم زمين، دانشگاه اروميه، زهرا شاه حسيني، اعظم عبدالعظيمي و مجيد منتظري.

19. تأثير تغيير اقليم بر نوسانات ارتفاع برف مرز در حوضه بطاري،1389، همايش ملي برف و يخ، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري، مجید منتظری و رضا درعلی.

20. بررسي ژئوفرم هاي مؤثر بر مکان گزيني سدهاي زيرزميني در ارتفاعات برفگير(مطالعه موردي: حوضه بغم اردستان) 1389، اولين همايش ملي برف و يخ و بهمن، دانشگاه شهرکرد، مجید منتظری و حسینعلی نریمانی.

21. ارزيابي و پهنه بندي اقليم آسايش گردشگري شهرستان ارسنجان به کمک شاخص TCI، 1390، اولين همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار در استان سيستان وبلوچستان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان، مجید منتظری و مهدی زارعی.

22. نقش سيرکهاي يخچالي بر لندفرمهاي آبي حوضه گرگک، 1389، دومين همايش ملي شناخت معضلات آبخيزداري و ارائه راه حل هاي مناسب در حوضه هاي آبخيز کارون و زاينده رود، دانشگاه شهرکرد، مجید منتظری و  زهرا شاه حسيني.

23. نقش هيدرو اقليم کوهستان بر شکلزايي حوضه و روش هاي کنترل آن، 1389، دومين همايش ملي شناخت معضلات آبخيزداري و ارائه راه حل هاي مناسب در حوضه هاي آبخيز کارون و زاينده رود، دانشگاه شهرکرد،  اعظم عبدالعظيمي و مجيد منتظري.

24. بررسي ويژگيهاي خشکسالي در حوضه کارون شمالي با استفاده از روش SPI ،1389، دومين همايش ملي شناخت معضلات آبخيزداري و ارائه راه حل هاي مناسب در حوضه هاي آبخيز کارون و زاينده رود، دانشگاه شهرکرد، مجيد منتظري و سجاد امیدی.

25. بررسي نقش اکوتوريسم در توسعه گردشگري( مطالعه موردي روستاي عسل محله)، 1390، اولين همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار در استان سيستان وبلوچستان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان، مجید منتظری و اطهر نور محمدی.

26. بررسي مکاني رابطه بارش با ارتفاع در حوضه کرخه، 1390يازدهمين کنگره ملی جغرافيدانان ايران، دانشگاه شهيد بهشتي، مجيد منتظري و سجاد امیدی.

27. شناسايي روند دماهاي کمينه ايران طي دوره 1961-2008، 1390، يازرهمين کنگره ملی جغرافيدانان ايران، دانشگاه شهيد بهشتي، مجید منتظری و پریسا قائدی.

28. کاربرد پهنه بندي خشکسالي در مديريت بحران منابع آب در استان کهگيلويه و بوير احمد،1390، يازرهمين کنگره ملی جغرافيدانان ايران، دانشگاه شهيد بهشتي، مجید منتظری و کیوان نامجو.

29. واكاوي فراسنج اقليمي موثر در معماري سكونتگاههاي شهري ياسوج، 1390، اولين همايش اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي، مسعود تقوايي، مجيد منتظري و جهانبخش احمدي مهريان.

30. بررسي روند دماي استان مركزي درطي سالهاي 2008-1961  ، 1390، دومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، دانشگاه آزاد اسلامي اراک، پريسا قائدي ، مجيد منتظري و هوشمند عطايي.

31. بررسي ويژگي خشكسالي هاي حوضه آبخيز كرخه با استفاده از نمايه استانداردبارش spi   ، 1390، دومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، سجاد اميدي ، مرتضي خداقلي و مجيد منتظري.

32. پهنه بندي خشكسالي دراستان كهگيلويه و بويراحمد، 1390، دومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، مجيد منتظري ، مرتضي خداقلي و كيوان نامجو.

33. توزيع و پراكندگي مكاني بارش درحوضه آبخيز كرخه، 1390، دومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، سجاد اميدي ، مرتضي خداقلي و مجيد منتظري.

34. انتخاب بهترين گونه گياهي به منظور تثبيت ماسه هاي روان درريگ سيرجان با استفاده از الگوريتم TOPSIS   ، 1390، دومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، اعظم عبدالعظيمي و مجيد منتظري.

35. تحليل آماري و سينوپتيكي پديده گردوغبار درشهر ياسوج ، 1390، دومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، ذوالفقار رضاپور ، نجمه خضريان نژاد و مجيد منتظري.

36. كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي درپهنه بندي اقليمي استان كهگيلويه و بويراحمد، 1390، دومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، كيوان نامجو ، مجيد منتظري و مرتضي خداقلي.

37. بررسي نقش اقليم در برنامه ريزي گردشگري(مطالعه موردي: کاشان)، 1390، اولين کنفرانس بين المللي مديريت گردشگري و توسعه پايدار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت، مجید منتظری و لیلا زارعی.

38. بررسي روشهاي استخراج،فرآوري،استحصال و كاربرد طلا ، 1390، چهارمين همايش ملي زمين شناسي اقتصادي، مجيد منتظري - معصومه عطايي.

39. بررسي پتانسيل هاي ژئو توريسمي استان خراسان، 1390، چهارمين همايش ملي زمين شناسي اقتصادي، مجيد منتظري و معصومه عطايي.

40. تحليل همديد الگوي وزش گرم حاكم برايران دردي ماه 1375، 1390، همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي، مجيد منتظري و سمانه افيوني زاده اصفهاني.

41. تحليل روند فراواني وقوع دماهاي فرين سردوگرم درايران 1340-1382 ، 1390، همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي، مجيد منتظري و سمانه افيوني زاده اصفهاني.

42. جانمايي جاذبه هاي بوم گردي درمناطق بياباني مطالعه موردي شهرستان اصفهان، 1390، همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي، حسينعلي نريماني و مجيد منتظري.

43. تحليل همديد گرماي فرين استان اصفهان اسفند1382 ، 1390، همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي، مجيد منتظري و مرجان مهديه.

44. تحليل سينوپتيكي سرماي فرين دي ماه 1374 استان اصفهان، 1390، همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي، مجيد منتظري و مرجان مهديه.

45. پهنه بندي خشكسالي درحوضه زهره با استفاده ازنمايه استاندارد بارش SPI   ، 1390، همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي، مجيد منتظري ، زهرا روحي و آرزو نامداري.

46. بررسي ظرفيت هاي ژئوتوريسمي واكوتوريسمي گنبد نمكي دشتي، 1390، همايش گردشگري و توسعه پايدار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، مجيد منتظري و مريم فيض الهي.

47. پايش خشكسالي درحوضه آبخيز راموز با استفاده از SPI  ، 1390 ، پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور، ناهيد كاوه زاده ، مجيد منتظري و نورا ياتومانيان.

48. بررسي اثرات زيست محيطي چالش آلودگي هوا برفعاليت گردشگري درشهرشيراز، 1390، اولين همايش بين المللي مديريت گردشگري و توسعه پايدار، نيلوفر باقري ، هوشمند عطايي و مجيد منتظري.

49. بررسي ژئوتوريسمي پديده گل فشان هاي استان سيستان و بلوچستان، 1390، اولين کنفرانس بين المللي مديريت گردشگري و توسعه پايدار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت، علی رحیمی، پگاه قشقائی زاده و مجید منتظری.

50. بررسي آماري يخبندان در حوضه گرم دره، 1390، دومين همايش ملي بادام با محوريت صادرات، مجید منتظری و علیرضا شریفی.

51. خصوصيات کمي و کيفي، ارزش غذايي، داروئي، بهداشتي و سلامت محصول بادام،1390، دومين همايش ملي بادام با محوريت صادرات، مجید منتظری و علیرضا شریفی.

  52. توسعه اكوتوريسم گياهي غرب حوضه آبخيز زاينده رود با معرفي گونه زيباي لاله واژگون، 1391، اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، جمشيد جعفرزاده، مرتضي خداقلي، مجيد منتظري، محمدتقي فيضي.

53. شناسايي گياهان جاذب گردشگر در حوضه آبخيز زاينده رود گونه ميخك وحشي، 1391، اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، جمشيد جعفرزاده، مرتضي خداقلي، مجيد منتظري.

54. معرفی گیاهان جاذب گردشگر در حوضه آبریز زاینده رود(گیاه بره تاغ)، 1391، سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، جمشید جعفرزاده، مرتضی خداقلی و مجید منتظری.

55. بررسي قابليتهاي گردشگري منطقه ماهان با تكيه بر آمايش طبيعت گردي، 1391، سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، مجيد منتظري، سعيد شريفيان، فرنوش خراساني زاده.

56. پهنه بندي دوره ي بازگشت خشكسالي با استفاده ازشاخص استانداردشده بارشSPI   دراستان لرستان، 1391، سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، مجيد منتظري و آذين رضاييان.

57. پهنه بندي خشكسالي دراستان كرمان با استفاده ازنمايه استاندارد بارش SPI   ، 1391، سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، مجيد منتظري و آرزو نامداري.

58. بررسي فراواني خشكسالي ها وترسالي ها درتالاب گاوخوني با استفاده ازشاخصهاي SPI,SIAP دربازه هاي زماني مختلف، 1391، سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، بهاره شيراني ، مرتضي خداقلي و مجيد منتظري.

59. بررسي خشكسالي درتالاب گاوخوني درمنطقه بياباني و تالاب چغاخور درمنطقه نيمه استپي كشور با استفاده ازشاخصSPI   ، 1391، سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، ص شيراني، مرتضي خداقلي و مجيد منتظري.

60. كاربرد روشهاي سنتي درپهنه بندي اقليمي استان كرمان، 1391، سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، مجيد منتظري و آرزو نامداري.

61. بررسی خشکسالی های حوضه آبریز حنا با استفاده از شاخص های خشکسالی،1391، ، سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، زهرا شفیعی، هوشمند عطایی و مجید منتظری.

62. بررسي سيل و بارشهاي سنگين سال 2005 دراستان چهارمحال وبختياري، 1391، سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، حسنعلي غيور ، مجيد منتظري و فروزان اميريان.

63. رابطه بارشهاي سنگين با افزايش آب درحوضه آبي رودخانه هاي بازفت آب تركي زيرشاخه زاينده روددراستان چهارمحال و بختياري، 1391، سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران، مجيد منتظري و فروزان اميريان.

64. نقش همكاريهاي كشورهاي اسلامي درمديريت مخاطرات طبيعي مطالعه موردي گردوغبار، 1391، پنجمين كنگره بين المللي جغرافيدانان اسلام، حميده دالايي ، جواد بداق جمالي و مجيد منتظري.

65. واكاوي روند دامنه دماي شبانه روزي DTR در ايران، 1391، نوع ارايه: شفاهی، پنجمين كنگره بين المللي جغرافيدانان اسلام، مجيد منتظري.

66. پتانسيل هاي اكوتوريستي و آسايش زيست اقليمي شهر ميمند (فارس)، 1391، اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم، مژگان محرر احمدي ، فريده قرباني و مجيد منتظري.

67. ارزيابي شرايط زيست اقليم آسايش در جهت توسعه گردشگري (مورد استان كهگيلويه و بويراحمد)، 1391، اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم، مجيد منتظري ، مجيد تيربند و كيوان نامجو.

68. بررسي توزيع جغرافيايي بوم هاي با قابليت طبيعت گردي (مطالعه موردي: استان اصفهان)، 1391، اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم، حسينعلي نريماني ، مجيد منتظري و علي نادي.

69. بررسي تأثير گردو غبار بر صنعت گردشگري در استان كهگيلويه و بوير احمد، 1391، اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم، ذوالفقار رضاپور ، كيوان نامجو و مجيد منتظري.

70. بهره گيري ازمدلهاي تجربي براي طبقه بندي اقليمي درجهت توسعه كشاورزي پايدار مطالعه موردي استان همدان، 1391، اولين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم، مجيد منتظري ، پريسا صفري پورچافي و عبدالرضا اماني.

71. بررسي روند بارش وخشكسالي در ايستگاه اصفهان با استفاده از نمايه استاندارد بارشSPI  ، 1391، نوع ارايه: پوستر، اولين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك، مجيد منتظري و فاطمه شريفي.

72. تحليل روند دامنه دماي شبانه روزي (DTR)استان اصفهان طي سالهاي 1961 تا 2008 ، 1391، نوع ارايه: چاپ، اولين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك، مجيد منتظري و زهرا روحي.

73. تحلیل روند دامنه دمای شبانه روزی(DTR) استان تهران و تأثیر آن بر تالابها طی دوره 1961 تا 2008 ،1391، اولین همایش ملی مدیریت و مهندسی تالابها، سازمان حفاظت محیط زیست، زهرا روحی و مجید منتظری.

74. بررسي نقش ژئوپارك در توسعه گردشگري جزيره قشم، 1392، دومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، مجيد منتظري - فرنوش لطفي.

75. واكاوي نيازهاي سرمايشي وگرمايشي شهرستان ساوه، سرفصل مربوط: مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت، 1392، نوع ارايه: پوستر، اولين همايش تخصصي محيط زيست، انرژي و صنعت پاك، عليرضا غلامي و مجيد منتظري.

76. واكاوي روند نيازهاي سرمايشي وگرمايشي شهرستان اراك، 1392، نوع ارايه: پوستر، اولين همايش تخصصي محيط زيست، انرژي و صنعت پاك، عليرضا غلامي - مجيد منتظري.

77. دوره هاي بازگشت تر براي رشد گياه در استان خوزستان با زنجيره ي ماركوف در محيط GIS وتاثير آن در برنامه ريزي، 1392، سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست، ايران صالحوند ، مجيد منتظري و امير گندمكار.

78. بررسي ويژگي هاي اقليمي گونه كنار(. Z. spina-christi (L.) Willd) در استان خوزستان، 1392، دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اعظم سلماني زاده ، مرتضي خداقلي و مجيد منتظري.

79. كاربرد روشهاي آماري چند متغيره (تحليل مولفه ي اصلي و روش خوشه اي) و استفاده از مدل اسكالوگرام جهت تبيين خشكسالي در ايستگاه آبادان، 1392، همايش ملي پژوهشهاي محيط زيست ايران، ايران صالحوند و مجيد منتظري

80. تعيين متغيرهاي اقليمي موثر بر گياه داروئي كنار (مطالعه موردي: استان خوزستان)، 1392، نوع ارايه: شفاهي، دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك، اعظم سلماني زاده ، مرتضي خداقلي و مجيد منتظري.

81. تحليل همديد سرماهاي فرين در استان چهار محال و بختياري و تاثير آن بر تالاب چغاخورطي سالهاي2000-2010، 1392، اولين همايش حفاظت از تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي ايران، مجيد منتظري و مليحه حبيب الهي.

82. تحليل همديد سرماهاي فرين در استان چهار محال و بختياري و تاثير آن بر تالاب گندمان طي سالهاي2000-2010  ، 1392، اولين همايش حفاظت از تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي ايران، مجيد منتظري و مليحه حبيب الهي.

83. احتمالات و دوره هاي بازگشت تر براي رشد گياه در استان خوزستان با زنجيره ي ماركوف در محيط GIS و تاثير آن در گردشگري، 1392، اولين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار، ايران صالحوند و مجيد منتظري.

84. كاهش اثرات تغيير اقليم برامنيت غذايي با كشت سيلابي، 1392، نهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، غلامرضا قهاري، مجيد منتظري.

85. احتمال شرطي و اقليمي خشك وتر در استان خوزستان با زنجيره ي ماركوف، 1392، پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، ايران صالحوند، مجيد منتظري.

86.. واکاوی زمانی مکانی روند بارش در استان خوزستان، 1393، دومین همایش تغییر اقلیم و امنیت غذایی

۸۷. تحلیل همدیدی بارش سنگین 21 نوامبر 2011 استان کهکیلویه و بویر احمد (لیکک)، 1393، اولين همايش علوم جغرافيايي ايران، مجيد منتظري، حميده دالايي.

۸۸. تحلیل سینوپتیکی بارش سنگین و رگباری مطالعه موردی: ایستگاه اهر، 1393، دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، مجید منتظری، علی ساجد.

۸۹. جزیره گرمایی کلانشهر مشهد، دومین کنفرانس آب و هواشناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، صص ۱۵۵۰-۱۵۴۲.

ه) طرح هاي پژوهشي

1) طرح پژوهشي «تحليل روند خشکسالي هاي اقليمي حوضه هاي آبي کشور در نيم سده گذشته» مديريت مطالعات منابع آب وزارت نيرو 1385، خاتمه يافته.(همكار)

2) طرح پژوهشي «تحليل روند خشکسالي هاي اقليمي زيرحوضه هاي زاينده رود» معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد  اسلامي واحد نجف آباد، 1388، خاتمه يافته.(مجري)

3) طرح پژوهشي« تحليل همديد دماههاي روزانه ايران طي  دوره 1340_1383» معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد  اسلامي واحد نجف آباد، 1388، خاتمه يافته.(مجري)

۴) طرح پژوهشی« رفتار زمانی مکانی جزیره حرارتی کلانشهر اصفهان» معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان، خاتمه يافته. (مجري)

۵) طرح پژوهشی « سامانه پایش ماهواره ای بارش ایران و کشورهای همسایه بر پایه داده های TRMM » صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، در دست اجرا. (مجري)

سوابق آموزشي

الف) مقطع کارشناسي:                                       

آب و هواي ايران، آب و هواي کره زمين، مناطق خشک، آبخيزداري، کاربرد جغرافيا در برنامه ريزي شهري، كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي، ژئومورفولوژي شهري، منابع و مسائل آب ايران، جغرافياي آبها، توانهاي محيطي در برنامه ريزي شهري، جغرافياي طبيعي ايران، جغرافياي ناحيه اي 2(مناطق کوهستاني) آمار و احتمالات، روشهای آماری در جغرافیا، اصول سنجش از دور، زمين در فضا، ميکروکليماتولوژي، هيدرولوژي شهري، مبانی آب و هواشناسی ۱و۲، کارتوگرافی، مبانی محیط زیست، تحلیل فضایی، آمایش سرزمین، روش تحقیق در جغرافیا، مخاطرات محیطی.

 

ب) مقطع کارشناسي ارشد:

اکوسيستم هاي طبيعي، کاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي شهري، هيدرو اقليم، ميکروکليماتولوژي، نواحي اقليمي ايران و توانهاي آن، روشها و تکنيک ها در اقليم شناسي، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی، دیدگاه های آمایش سرزمین، شناخت و آمايش جاذبه هاي طبيعي ايران در توسعه توريسم، مطالعات محيطي دربرنامه ريزي روستايي، کارگاه برنامه نویسی و نرم افزارهای آب و هواشناسی، گرمایش جهانی و پیامدهای آن، آب و هوای کواترنر، آلودگی هوا و جزیره حرارتی، روشها و فنون تصمیم گیری، مدل های آب و هوایی، مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک، آب و هواشناسی سینوپتیک ایران، طبقه بندی الگوهای جوی، پیامدها و ناهنجاریهای آب و هواشناسی در کشاورزی، نظریه ها و روش های پیشرفته تحقیق در آب و هواشناسی.

ج) مقطع دکتري:

  سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور، اقليم شناسي مناطق خشک، اقليم شناسي سينوپتيک، مدلسازی آب و هوایی.  

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه دکتری

 

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

تاریخ دفاع

سمت

۱

بررسی همدید گرماهای فرین ایران

اشرف اسدی

بهمن ماه ۱۳۹۱

مشاور

۲

آب و هواشناسی پوشش برف با بهره گیری از داده های دور سنجی

محمد صادق کیخسروی کیانی

آذر ماه ۱۳۹۵

مشاور

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

تاریخ دفاع

سمت

1

شناسایی ویژگی های بارشی و دمایی جمهوری آذربایجان

مرضیه یونسی

شهریور ۱۳۹۲

مشاور

۲

شناسایی ویژگی های بارشی و دمایی در سرزمین افغانستان

مهدی مسترشد

شهریور ۱۳۹۲

مشاور

۳

مدیریت ریسک خشکسالی هیدرولوژی دشت مرو دشت

مریم زارع

مهرماه 1393

مشاور

۴

رفتار زمانی مکانی نمایه تفاضل بهینه شده پوشش گیاهی با نمایه مودیس آکوآ

امیدرضا کفایت مطلق

مهرماه 1394

مشاور

۵

واکاوی زمانی مکانی نمایه پیشرفته پوشش گیاهی EVI در ایران

بهروز آباد

مهرماه 1394

مشاور

۶

واکاوی زمانی و مکانی پوشش گیاهی ایران با نمایه NDVI مودیس ترا

لیلی باتوانی

مهرماه 1394

مشاور

۷

شناسایی رفتار زمانی مکانی نمایه EVI مودیس ترا در ایران

زهرا دولتیاری

مهرماه 139۴

مشاور

۸

بررسی تغییرات توزیع فراوانی برف در ایران

رامین نوری

مهرماه 139۵

راهنما

۹

پیش یابی دمای کمینه به کمک دمای نقطه شبنم در ایران

زهرا یقینی

بهمن ماه ۱۳۹۵

راهنما

۱۰

شناسایی و پهنه­بندی تغییرات توزیع فراوانی دمای رویه زمین در حوضه دریاچه نمک

سکینه رمازی

بهمن ماه ۱۳۹۶

راهنما

۱۱

آب و هوا شناسی نم نسبی در ایران

فاطمه بهمنی

خرداد ماه ۱۳۹۷

مشاور