به نام خدا

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: مژگان انتظاری

محل تولد: اصفهان

شغل: دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

پست الکترونیک:  M.entezari@gei.ui.ac.ir

Entezary54@yahoo.com

تحصیلات و سوابق علمی:

- دکتری  ژئومورفولوژی- دانشگاه اصفهان-1390

- کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی- دانشگاه اصفهان-1385

- کارشناسی زمین شناسی- دانشگاه تربیت معلم تهران- 1376

عنوان پایان نامه دانشجویی:

- کارشناسی: مطالعه و بررسی تکتونیک وچینه شناسی منطقه قم

- کارشناسی ارشد: ارزیابی پتانسیل های فرسایشی منطقه دستکن با استفاده از GIS,RS

- دکتری : تاثیرات چاله های حرارتی و برودتی بر زمین لغزش های استان اصفهان

موفقیت ها:

- رتبه اول کارشناسی ارشد رشته ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان

- رتبه اول قبولی دکتری رشته ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان

- ثبت  نظریه اقلیم اختری در کرسی های نظریه پردازی دانشگاه اصفهان

- بانوی نمونه استان اصفهان در سال1391

-استاد نمونه دانشگاه 1394

 

 

سوابق علمی پژوهشی:

-          طرح های پژوهشی

-          همکار طرح پژوهشی زمین لغزه های استان اصفهان- مدیریت آبخیزداری استان اصفهان

-          مشاور  طرح ارزیابی تاثیرات زیست محیطی کارخانه سیمان سپاهان

-          مجری طرح پهنه بندی سرطان های دستگاه گوارش در استان آذربایجان شرقی

-           مجری طرح ارزیابی تاثیرات مولفه های جغرافیایی بر انواع اختلالات خلقی در استان اصفهان

-          مجری طرح تعیین حریم کیفی ابخوان های بویین میاندشت.............آب منطقه ای استان اصفهان

-          مجری طرح بررسی توزیع فضایی کانون های روستایی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و تاثیر مولفه های جغرافیایی بر شیوع آن در استان اصفهان

مقالات فارسی

-          علمی پژوهشی

1-     تاثیرات سیستم های شکل زا بر زمین لغزش های ایران، نشریه جغرافیا و توسعه،1389،علمی پژوهشی

2-     بررسي وارزيابي روش هاي آماري دومتغيره در پهنه بندي خطر زمين لغزش، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، علمی پژوهشی،1391

3-     پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه زراب با استفاده از مدل آنتروپی، مجله فضای جغرافیایی، دانشگاه اهر، علمی پژوهشی، 1394

4-     ارائه نظریه اقلیم اختری در پهنه بندی خطر زمین لغزش، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، علمی پژوهشی،1392

5-     ارزيابی خطر ريسک زمين‌لغزش حوضه آبخيز طالقان‌رود بر پايه الگوريتم بهينه‌سازی توافقی ويکور ،مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی مشهد، 1395

6-     مقایسه  مدل کورین و اسلمسا  درارزیابی میزان فرسایش   در حوضه تنگه سرخ ، مجله آمایش فضا، دانشگاه تربیت مدرس،1393

7-     ارتقاء مدل  اسلمسا باترفندي تكنيكي درسهم گذاري عوامل فرسايشي، مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی مشهد، 1394

8-     ارزیابی پتانسیل های فرسایشی منطقه دستکن با استفاده از مدلslemsa، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، علمی پژوهشی،1391

9-     برآورد فرسایش در حوضه رومشگان با استفاده از  مدل های  TOPSIS  و  SLEMSA، مجله فرسایش محیطی، علمی پژوهشی، دانشگاه هرمزگان، 1392

10-  بررسی فرسایش خندقی منطقه دیره با استفاده از شاخص وزنی، مجله تحقیقات جغرافیایی، 1394

11-  پهنه بندی فرسایش خندقی در حوضه دیره با استفاده از مدل AHP، مجله  آمایش  فضا، دانشگاه تربیت مدرس، 1392

12-  ارزيابي پهنه‌بندي توان بالقوه روانگرايي با استفاده از روش ویکور  (مطالعه موردي: جنوب غرب تهران)، مجله تحقیقات جغرافیایی، 1394

13-  مفهوم زمان و تکنیک های پیش بینی مخاطرات  طبیعی، مجله دانش مخاطرات،1394

14-  مدل سازي مكاني مناطق تغذيه آبخوان هاي كارستي با استفاده از مدل KARSTLOP(مطالعه موردي: آبخوان كارستي خورين) مجله پژوهش های ژئومورفولوژی کمی،1394

15-  هويت مكاني و نقش آن در تبلور هسته مدني ايران، مجله پژوهش های ژئومورفولوژی کمی،1395

16-  بررسي پتانسيل هاي اكوتوريسم و ژئوتوريسمي منطقه نمونه گردشگري بيستون با استفاده از تكنيك SWOT،پژوهش وبرنامه ريزي شهري-دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرو دشت، 1393

17-  بررسی ژئومورفولوژی توسعه شهر سنندج، مجله برنامه ریزی فضایی، دانشگاه اصفهان، 1392

18-  ارزیابی کمی و کیفی کاربریهای شهر سعد آباد(بوشهر)، مجله پژوهش و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد مرودشت،1391

19-  تاثیر تکتونیک جنبا بر مورفولوژی مخروط افکنه درختنگان، نشریه جغرافیا و توسعه،1388،علمی پژوهشی

20-بحرانِ ناشي از افت سطح آب زيرزميني در اثرفعالیت های تكتونيكي در دشت ماهيدشت،دو فصلنامه ي ژئومورفولوژي كاربردي ايران،1393

21-  بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر شیوع بیماری بروسلوز در استان لرستان،مجله دانشكده پزشكي-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 1393

22-  بررسی رابطه عناصر اقليمی و ميزان شيوع بيماری سالک جلدی در سطح شهرستان لارستان، مجله طب نظامی،1393

23-  بررسی اپیدمیولوژیک الگوی زمانی و مکانی سرطان معده در استان اردبیل، مجله سلامت و بهداشت اردبیل، 1394

24-                تحلیل فضایی اثرات اقلیمی و محیطی بر سرطان پوست در استان اصفهان، مجله تحقیقات نظام سلامت، 1394

25-  بررسي ارتباط بين نيترات آب آشاميدني و شيوع سرطان معده در استان اصفهان، تحقيقات نظام سلامت،1394

26-  براورد شاخص های مورفومتری زمین لغزش کبیرکوه، مجله نحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،1395

27-  زمان در سيستم های ژئومرفيک،پژوهشهاي جغرافياي طبيعي،1395

28-  ارزیابی  خطر فرسایش آبی طالقان رود با استفاده از مدل آیکونا، مجله مخاطرات محیطی،1396

29-  پهنه بندی غلظت آبخوان ميمه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايی،تحقيقات نظام سلامت،1396

30-  ارزيابی توسعه کالبدی شهر بر سيستم های هيدروژئومورفولوژی کلان شهر تهران مطالعه موردي: حوضه آبريز دربند،تحقيقات جغرافيايي،1397

31-  پهنه بندی توسعه کارست سطحی با استفاده از مدل انتروپی مطالعه موردي: توده كوهستاني پرآو-بيستون،جغرافيا و برنامه ريزي محيطي،1397

 

32-  تحليل اسيب پذيری شهری در برابر مخلطره زلزله با روش الکتره(مطالعه موردی :کرج)، تحقيقات كاربردي علوم جغرافيا،1398

33-  بررسی فاکتورهای زیست محیطی مؤثر در انتشار نیترات در آبخوان چادگان استان اصفهان) با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی،مخاطرات محيط طبيعي،1398

34-  تحليل و پهنه بندي مخاطرات ژئومورفيک(لغزش و سیل) استان البرز با استفاده از مدل هاي FR- ،پژوهشهاي جغرافياي طبيعي،1398

35-  اولويت بندی حوضه های آبخيز از نظر ريسک خطر وقوع زمين لغزش دراستان کرمانشاه بر اساس مدل تصميم گيري چند معياره،هيدروژئومورفولوژي-دانشگاه تبريز،1398

 

-         علمی ترویجی

36-  اصول سیستم برداری راداری، نشریه سپهر،1387، علمی ترویجی

37-  روش های ریاضی ارزیابی گالی، نشریه سپهر،1388،علمی ترویجی

38-  سیلاب و مروری بر سیلاب های استان اصفهان، نشریه چشم انداز جغرافیایی،علمی پژوهشی 1387

39-  پتانسيل يابی مناطق مناسب جهت تغذيه نی اب زير زمينی رومشگان، ژئومورفولوژی کاربردی ايران- دانشگاه حكيم سبزواري،1394

40-  زمین لغزش های ایران، مجله رشد جغرافیا،1392

41-  رابطه متقابل کمبود آهن در خاک و کم خونی دانش اموزان مجله رشد جغرافیا،1394

کنفرانس های داخلی:

1-        تبيين نقش نام نجف آباد دربازشناسی هويت ايران عصر صفوی، پنجمين همايش ملي نام های جغرافيايی،1391

2-        اهمیت مطالعات ژئومورفولوژی در تقسیمات کشوری، همایش ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان، 1391

3-        ارزیابی گردشگری استان کرمانشاه،همایش گردشگری و طبیعت گردی ،همدان، 1392

4-        پهنه بندي خطر زمین لغزش در حوضه ایلام با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اولین همایش جغرافیا، مخاطرات و توسعه پایدار، اهواز،1392

5-        بحران،بحران شناسي و مديريت آن مورد نمونه:شهرستان بم، چهارمين همايش ملي مديريت بحران،1392

6-        بحران هاي طبيعي،مديريت بحران،برنامه ريزي،آگاهي عمومي قبل و بعد از وقوع حادثه، چهارمين همايش ملي مديريت بحران،1392

7-مروري بر وضعيت گردشگري پزشكي (مطالعه موردي: ايران)، اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار، 1392

8-طوفان گرد وغبار و اثرات ان بر سلامت افراد،سومین همایش فرسایش بادی و طوفان های گرد وغبار، 1392

9- ارزیابی اثرات زیست محیطی خشکسالی تالاب هامون

10 بررسی ارتباط الودگی هوا با مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی در شهر اصفهان، کنفرانس علوم زمین و توسعه پایدار، دانشگاه ازاد میمه، 1393

11- پايش خشكسالي حوضه كوير مركزي ايران با روشSPI، دومين همايش ملي بيابان با رويكرد مديريت مناطق خشك و بياباني، 1393

12- بررسي تغييرات اقليم بر بيماري تب مالت (مطالعه موردي :استان چهارمحال بختياري، همايش تغيير اقليم و امنيت غذايي :رويكردها،راهبردها و راه‌كارها، 1393

13- پهنه بندی طوفان ریزگردها با استفاده از شاخص ماهواره ای NDDI(مطالعه موردي:استان ايلام، اولين همايش ملي كاربرد علوم كواترنري در شناخت فرايندهاي محيطي ودومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران،1394

14- تحليل زيست اماری ريز گردهای تابستانه شهر اهواز و بررسی امکان آن با بيماری های قلبی عروقی، سيزدهمين کنگره جغرافيايی ايران،1397

15- اثر عوامل جغرافيايي بر بيماری سنگ کليه و مجاري ادراري در شهر اصفهان، سيزدهمين کنگره جغرافيايی ايران،1397

16- حرارت نگاری مادون قرمز ، افقی نو در مديريت و کنترل زمين لغزش، ژئومورفولوژی و چالش های محیطی،1397

17- خدمات مزايا و اثرات مثبت مخاطرات طبيعی، اینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری منطقه ای،1397

18- بررسی علل موثر در وقوع زمین لغزش در منطقه سمیرم، چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران،1398

 

 

مقالات به زبان انگلیسی

1-Evaluation of intrinsic vulnerability, hazard and risk mapping for karst aquifers, Khorein aquifer, Kermanshah province: a case study, ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES(Q1),2016, vol:75 no:5, 1866-6280

2-Assessment of heavy metal concentration in Irankuh Lead and Zinc mine، Journal of Chemical and Pharmaceutical Research(Q2),2015

3- The Relationship between Nitrate in Drinking, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research(Q2), 2015, 7(6):505-511

4-The impacts of formative system on the landslides of Iran ,Growing Sciences ,Management Science Letters 2 (2012), Volume 2 Issue 3, p945–950.

5-Spatial variability of brucellosis disease in the Chahrmahal & Bakhtiari provinc,Iran، International Journal of Epidemiologic Research,2016

 

6- Evaluating Tectonics Activities of Mereg Basin by Morphometric Indices, JOURNAL GEOGRAPHY AND GEOLOGY,2014

7- STUDY EFFECTIVE  INGREDIENT ON THE LANDSLIDES OF ISFAHAN PROVINCE, Journal of earth science , 2014

8- The Effect of Active Tectonic to Morphology of AlluvialFan of Shahdad in Kerman-Iran, Journal of Earth Science and Engineering 4 ,2014.

 

9- Modeling the Spatial Distribution of Mood Disorders in Isfahan Province ، International Journal of Epidemiologic Research،2017

 

کنفرانس های بین المللی :

1-The impacts of hot and cold holes on the landslides of Isfahan province, International Conference on Environmental Science and Technology-ICEST, Singapore (2011)ISI,

 

2-The Megafan of shahdad basin and effect of active tectonic in  morphology of shahdad fan in Kerman at quaternary, the International Conference on the Status and Future of the World’s Large River(2011)

3-The effect of active tectonic to morphology of Derakt -Tangan river fan  of shahdad in Kerman International Conference on Environmental Science and Technology-ICEST, Singapore( 2011),ISI

 

4-Study effective  ingredient on the landslide of  the ISFAHAN  province, International Conference Climate  changesand natural hazard and  in mountain areas, “DUSHANBE( 2011)

5- The elevation of erosion hazard in Dastkan  region- Iran by slemsa method, 4th Internatinal congress EUROSOIL 2012

6- The qualitative elevation of soil erosion hazard, 4th Internatinal congress EUROSOIL 2012

7- Assessment of landslide zonation by multi variant statistical method: In the case of Iran, 2010 International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (ICCCE),

8- SPATIAL ORIENTATION OFWASTE BASE UPON GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AND AHP MODEL TOPREVENT SOIL AND WATER POLLUTION (ISFAHAN,IRAN), International Conference Biochars, Composts, and Digestates, Italy,2013

9- “EVALUATING THEENVIRONMENT EFFECTS OF ESTABLISHING A COMPOSTING PLANT, International Conference Biochars, Composts, and Digestates, Italy,2013

10- ASSESSMENT OF NATURAL TOURISM IN THE KERMANSHAH PROVINCE, The 2015 International Academic Research Conference

11- Assessing performance of the border Malls in the Economic development of border regions (Case Study: Sistan and Baluchistan province, The 2015 International Academic Research Conference

12- Zoning and management dust storms using satellite indicators , The Tokyo Conference on International Study for Disaster Risk Reduction and

 

پایان نامه های راهنمایی شده:

کارشناسی ارشد:

1-    بررسی اثرات خشکسالی بر افت سطح ایستابی اب زیرزمینی  آبخوان بویین

2-    ارزیابی تاثیرات افت آب زیر زمینی بر فرونشست دشت ماهیدشت

3-    نقش طرح هاي آبخيزداري در افزايش سطح آب زير زميني حوضه    قروتک

4-    ارزيابي خطر فرسايش خاک با استفاده از روش CORINE اصلاح شده(مطالعه موردي حوضه آبخیز جهرم)

5-    پهنه بندی گرد و غبار با استفاده ازتصاویر ماهواره ای( مطالعه موردی : استان ایلام)

6-    تحلیل توزیع فضایی بیماری تب مالت در استان کرمانشاه با استفاده از GIS

7-    پهنه‌بندی برخی بیماری‌های قابل‌انتقال بین انسان و دام در استان چهارمحال و بختیاری

8-    بررسی وضعیت آلودگی فلزات سنگین معدن ونارچ بر سکونت گاه های انسان

9-    مدل سازی آسيب پذيری ناشی از بيماری ليشمانيوز جلدی در استان اصفهان (مطالعه موردی: شهر اژيه

10-پهنه بندي بيماري تب مالت در استان اصفهان

11-پهنه بندی سختی اب استان اصفهان و بررسی رابطه ان با بيماری های قلبی عروقی

12-تحليل توزيع فضايي بيماري سالك در استان اصفهان(مطالعه موردي : شهرستان برخوار)

13-بررسی تاثير زمين ساخت فعال بر مورفولوژی حوضه آبريز با استفاده از شاخص های ژئومورفيک (مطالعه موردی: حوضه نورآباد ممسنی)

14-بررسی تاثیرات معدن ایران کوه بر الودگی اب های خروجی معدن

15-بررسی غلظت برخی از فلزات سنگين در آب های خروجی از معدن طلای موته اصفهان و تاثير آن بر سلامت

16-پهنه بندی اسیب پذیری ابخوان اهودشت با استفاده از مدل دراستیک

17-تحليل خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه آبريز رودخانه زز

18-بررسی امکان تبدیل رسوبات بسترزاینده رود به کانون گردوغباردر شرق اصفهان و تاثیر ان بر سلامتی

19-ارزیابی میزان آلودگی رسوبات بستر دریاچه مهارلو و امکان تبدیل به کانون گرد و غبار

20-پهنه بندی اسیب پذیری ابخوان چادگان با استفاده از مدل دراستیک

21-آسيب پذيری آبخوان ها به نيترات( نجف اباد) کارشناسی ارشد

دکتری:

1- مدیریت منابع آب کارست با استفاده از مدل سازی لندفرم های کارستی ( مطالعه موردی : توده های آهکی لار ، دالاخانی و خورین)

2- عناصر ژئومورفیک در همگرایی هسته مدنی ایران

3- زمان در ژئومورفولوژی

4- تبیین آسیب پذیری مخاطرات ژئومورفیک در استان البرز

 

 

مشاور پایان نامه

22-تحليلی بر اطلس جغرافيای پزشکی در استان اردبيل(مطالعه موردي:تاثير عوامل جغرافيايي بر سرطان دستگاه کوارش در استان اردبيل)

23-بررسی تاثيربرخی از عناصر اقليمی بر شيوع سالک در شهر سجزی

24-تحليل فضايي عوامل محيطي موثر بر بيماري‌هاي بدخيم پوست در استان اصفهان

25-تحليل توزيع فضايي سرطان معده در استان اصفهان

26-توزيع فضايی بيماري کم خونی در جمعيت دانش آموزی استان فارس

27-مدل سازي فرسايش خندقي و پهنه بندي خطر آن در حوضه آبريز ديره (رود خانه اتوند )

28-بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر بیماری های روانی در شهرستان خمینی شهر

29-پهنه بندی بیماری سالک در استان بوشهر